Practice s2

How Can We Help You

Area Of Practice

Aile ve Miras Hukuku

Boşanma, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Nafaka, Velayet, Vesayet, Kayyım, Yasal Danışmanlık, Nesep ve Yabancı Mahkeme kararlarının Tanıma

Read More

Arabuluculuk / Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma, Tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, bu alternatif çözüm yollarında

Read More

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil, Müdahalenin Men’i (El Atmanın Önlenmesi), Ecrimisil, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma, İzale-i

Read More

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik olarak ilamlı, ilamsız, kambiyo, ipotek, rehin ve sair her türlü icra takibinin yapılması,

Read More

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı gerekli ön başvurularda bulunmak, iptal ve tam yargı davaları

Read More

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; her türlü işçilik alacakları ve tazminatları, işe iade davaları,

Read More
[mc4krglhk_form id="184"]