Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

Aile ve Miras Hukuku

Boşanma, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Nafaka, Velayet, Vesayet, Kayyım, Yasal Danışmanlık, Nesep ve Yabancı Mahkeme kararlarının Tanıma

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı gerekli ön başvurularda bulunmak, iptal ve tam yargı davaları

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku, İflas ve Konkordato Davaları, Alacak/Borç ilişkisinden kaynaklanan davalar, Haksız Rekabet Davaları, sözleşmeler ve her

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; her türlü işçilik alacakları ve tazminatları, işe iade davaları,

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik olarak ilamlı, ilamsız, kambiyo, ipotek, rehin ve sair her türlü icra takibinin yapılması,

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil, Müdahalenin Men’i (El Atmanın Önlenmesi), Ecrimisil, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma, İzale-i

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin haklarının korunması için Tüketici Mahkemelerinde davaların açılması, ayrıca Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde müvekkillerimizin temsili hususunda

Tazminat Hukuku

İş kazaları, trafik kazaları, yanlış tedavi (malpraktis), haksız fiil ve diğer nedenlerden kaynaklanan maddi ve manevi

Arabuluculuk / Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma, Tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, bu alternatif çözüm yollarında